Di chúc chung của Vợ chồng

Cập nhật: 16/9/2017 | 4:46:24 PM

Di chúc chung của Vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- - - o0o - - -

 

DI CHÚC

 

            Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ..........., vào hồi ..... giờ ..... phút, tại địa chỉ ...............................................................................

 

            Vợ chồng chúng tôi ký tên dưới đây là:

Ông: ............................................................. Năm sinh: ..................................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

: ................................................................ Năm sinh: ..................................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

        Chúng tôi khẳng định sức khoẻ hiện nay của chúng tôi đều bình thường, tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt (có kèm theo Di chúc này Giấy chứng nhận sức khỏe do Cơ quan y tế ............................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ...........). Sau khi đã bàn bạc và thống nhất ý chí chung, chúng tôi xin tuyên bố nội dung Di chúc như sau:

Vợ chồng tôi là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu hợp pháp căn nhà số: ............................... toạ lạc trên diện tích đất ở .............. m2.

Phần nhà ở có đặc điểm như sau:

Loại nhà:............................... Cấp: ............................ Cấu trúc:........................

Diện tích xây dựng: ...............m2            Diện tích sử dụng: ...................... m2.

Phần đất ở có đặc điểm như sau:

Loại đất:..................................................... Tổng diện tích: ...................... m2.

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Phía Đông giáp: ................................................................................................

Phía Tây giáp: ...................................................................................................

Phía Nam giáp: .................................................................................................

Phía Bắc giáp: ...................................................................................................

Các giấy tờ về nguồn gốc sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở hiện có:

      1.  .................................................................................................................

      2.  .................................................................................................................

      3. .................................................................................................................

 

Ngoài phần nhà ở và đất ở, di sản thừa kế của Vợ chồng chúng tôi còn có:

1....................................................................................................................

2....................................................................................................................

3....................................................................................................................

 

Nay Vợ chồng chúng tôi lập di chúc để định đoạt tài sản của vợ chồng chúng tôi như sau:

Sau khi chúng tôi qua đời, những người có tên sau đây sẽ được hưởng di sản thừa kế do chúng tôi để lại:

1) Họ và tên: ........................................................... Năm sinh: ........................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

Quan hệ: ...........................................................................................................

Được hưởng: ……………………………………………………………………...

2) Họ và tên: ........................................................... Năm sinh: .........................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

Quan hệ: ...........................................................................................................

Được hưởng: ……………………………………………………………………...

(Có bản vẽ trích lục thửa đất do …………………………… lập ngày …………)

Ngoài ......... người trên đây, vợ chồng chúng tôi thống nhất không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

Để làm chứng cho việc lập di chúc, chúng tôi có mời 02 công dân có tên dưới đây đến làm chứng:

Ông: ............................................................. Năm sinh: ..................................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

: ................................................................ Năm sinh: ..................................

CMND số: ............................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ....................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

Hai Ông, Bà trên đây là do chúng tôi tự lựa chọn và mời đến để làm chứng theo quy định của pháp luật, không thuộc các trường hợp loại trừ được quy định theo Bộ luật dân sự năm 2015 của nước CHXHCN Việt Nam.

Chúng tôi đã được nghe người làm chứng đọc lại nội dung di chúc trên đây và xin xác nhận nội dung di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện theo đúng ý chí, nguyện vọng của chúng tôi.

Di chúc này được lập thành ........ bản, mỗi bản có ......... trang, giao cho ………………. lưu giữ 01 bản, ……………….. lưu giữ 01 bản, ......................... lưu giữ 01 bản.

 

Người làm chứng số 1

Người làm chứng số 2

Người lập di chúc

        (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, điểm chỉ)

 

Luật sư Lê Ngọc Hà tư vấn pháp luật trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam
Bài đọc nhiều nhất